logo

Книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи. Кейс завуча

Книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи Rating: 9,5/10 1808 reviews

Перевірка ведення учнівських щоденників

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року. Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, які мають вищу освіту, встановлюється 18 тарифний розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою - 15 тарифний розряд. Здійснення диференційованого підходу трирівневе внутрішньокласне навчання. День нарад у районі третя п'ятниця місяця. Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів.

Next

Сучасна школа як соціальна система і як об`єкт управління

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Повторюйте та систематизуйте вивчене після закінчення кожної логічно завершеної частини навчального матеріалу. . За кожні 700 учнів понад 1000 місячні посадові оклади керівників установ підвищуються на. Інтерес учнів до вивчення іноземної мови великий, значний, незначний, відсутній. Але оскільки взаємодія по лінії метасвязі зовнішнього для педагогічної системи йде не суцільним потоком, а вибірково окремими гранями, властивостями , то зміни педагогічної системи, її і адаптація знаходяться в залежності від , на якій або на які елементи в даний момент спрямовано вплив суспільства: на зміцнення бази, удосконалення змісту освіти, турботу про становище вчителя і т. Дидактичний аналіз - це аналіз основних дидактичних категорій реалізація принципів дидактики, відбір методів, прийомів і засобів навчання школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне керівництво самостійною пізнавальною діяльністю тощо. Чи відповідають методи навчання здійсненню за­вдань виховання.

Next

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Зовнішнім вираженням позиції дитини є участь її у різноманітних ситуаціях дитячого життя. Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до іспитів і режимом їхнього навчального навантаження. Аналіз стану самоосвітньої роботи вчителів. В І етапі шкільному взяло участь 28 учні 2-11 класів. Забезпечення єдності ви­ховної взаємодії школи та сім'ї.

Next

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

На початку навчального року в учительській вивішуються й обговорюються відповідні організа­ційно-методичні матеріали, які є основою систематичного групового контролю. Які частини, фрагменти заходу були кращі, які гірші 5. Серьозне занепокоєння викликає стан шкільної електромережі. Виставка-конкурс малюнків «Безсмертний подвиг українського народу» відп. Дотримання сполучення різних видів повторення повторення пройденого на початку навчального року, поточне, періодичне та заключне повторення. Загальноосвітня школа як складна динамічна система виступає об'єктом внутрішкільного управління.

Next

Накази

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

До них відносяться всі цільові зв'язку, бо мета підпорядковує собі функціонування всіх частин системи - виконання, здійснення, роль, яку виконує соціальний інститут чи цільове призначення, специфічна роль у дії і розвитку кожного компонента. Критеріями педагогічної культури є визнання особистісних пріоритетів та інтересів дитини; усвідомлення гуманістичних цінностей педагогічної професії, емпатія, готовність до морального вибору, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учительської етики, уміння рішуче діяти у конфліктних ситуаціях. Виконання основних принципів дидактики науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою. Наявність в учнів пізнавальних умінь: формулю­вання проблеми, висування та обґрунтування гіпотези, знаходження шляхів доведень спростування гіпотези, перевірка правильності її розв'язання. Виховний - аналіз із позиції використання виховного потенціалу навчального матеріалу уроку патріотичне, національне, естетичне виховання, громадянська свідомість учнів тощо.

Next

Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально

Робота викладача з батьками, органами студентського самоврядування Співбесіди, анкетування, аналіз позааудиторних заходів 11. Естетичне виховання й дитяча самодіяльність. У випадках, пов'язаних з стихійним лихом, війною тощо, якщо працівник може пред'явити документи, які побічно свідчать про здобуту ним освіту реєстраційні записи, списки колишніх студентів учнів навчальних закладів, записи в атестатах на звання вчителя та інші , ставка заробітної плати посадовий оклад цього працівника визначається на підставі цих документів. Педагогічна поведінка вчителя на уроці, самовладання, педагогічний такт. Відвідування й аналіз уроку — важлива складова контролю з боку адміністрації школи. Протягом року Соціальний педагог, класні керівники 13 Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу. Розвиток пізнавальних здібностей учнів на кож­ному етапі уроку що це доводить.

Next

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Проведення акції «Різдвяний кошик» відп. Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот. Батьківські університети розраховані на постійний контингент слухачів. На який час розраховано домашнє завдан­ня.

Next

Перевірка ведення учнівських щоденників

Привчайте працювати акуратно, швидко, продумано. А можна цю систему розглядати через процеси. Разом з класним керівником він сприяє організації груп продовженого дня. Наскільки учні залучені до ак­тивної розумової праці. А Виховна година Диспут «Чи кожна людина може бути щасливою? Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі. Учнівське самоврядування має двохступеневу структуру — загально шкільний і класний рівні, у якому задіяні учні 5-11 класів.

Next

Протокол № від положення про Батьківській Університет

Адміністративний регульований контроль здійснює директор у разі виникнення не передбачених планом проблем. Як учитель активізував клас під час перевірки навчальних досягнень. Не бійтеся «залюбити» своє маля: саджайте його собі на коліна, дивіться йому в очі, обіймайте та цілуйте, коли воно того бажає. Як розвивається на уроці спостережливість і логічне мислення в учнів. На підставі вищевикладеного, Стан матеріально-технічного забезпечення Нові Державні стандарти запроваджені у школі І ступеня та школі ІІ ступеня потребують оновлення матеріально-технічного стану закладу. Посадові оклади керівників старших керівників та заступників керівників туристських походів, експедицій та екскурсій встановлюються в розмірах, передбачених відповідно для керівників та заступників керівників по виховній роботі позашкільних закладів з кількістю дітей до 500.

Next

Книга Записів Наслідків Внутрішкільного Контролю

Спільно із заступником директора шко­ли з виховної роботи визначає методику, поря­док навчання правил дорожнього руху, пове­дінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Навчайте так, щоб учень розумів, що, чому і як треба робити а не механічно виконував указівки. Конференція передбачає розширення, поглиблення й закріплення знань про виховання дітей. Фронтальний - вивчення в системі роботи вчителя. Науково-теоретичний і методичний рівень викладання. Чи чітко повідомлено про оформлення домашнього письмового завдання? Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання.

Next