logo

Тафсири кодекси чинояти. КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ХУКУКИИ ЧТ сс. 2018

Тафсири кодекси чинояти Rating: 9,7/10 716 reviews

КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ХУКУКИИ ЧТ сс. 2018

тафсири кодекси чинояти

Дар акси хол чунин мукотиба ва иттилооти телеграфи дар мачлиси пушидаи суд эълон ва тафтиш карда мешавад. Ин коида дар мавриди шинохтани часад татбик намегардад. Гайриконуни гирифтани кредит 1 Аз чониби шахрванд, сохибкори инфироди ё рохбари ташкилот гирифтани кредит, иловапули дотация ё дигар шароити имтиёзноки кредитгузори бо рохи ба бонк ё дигар муассисаи кредити баръало пешниход кардани тахсилоти тахрифшуда оид ба вазъи хочагидори ё молиявии шахрванд, сохибкории инфироди ё ташкилот ё оид ба дигар холатхое, ки барои гирифтани кредит, иловапули ё шароити имтиёзноки кредитгузори заруранд, хангоми мавчуд набудани нишонахои тасарруфи молу мулки гайр бо чарима ба андозаи аз сесаду шасту панч то хафтсаду си нишондиханда барои хисобхо ё махдуд кардани озоди ба мухлати то чор сол ё махрум сохтан аз озоди ба хамин мухлат чазо дода мешавад. Камолова, ки тафтишотро муфаттиш А. Суратгири ва сабти видео танхо бо ичозати раисикунанда ва ризои тарафхо мумкин аст. Қатъ шудани шартномаи қарордоди меҳнатӣ Шартномаи қарордоди меҳнатӣ дар ҳолатҳои зерин қатъ шуда метавонад: 1 бо созишномаи тарафҳо.

Next

КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ХУКУКИИ ЧТ сс. 2018

тафсири кодекси чинояти

Хушов барои руёндани 200 хазор сомони зарари маънави ба суди нохияи Рудаки мурочиат карда будааст. Омузгор ё равоншинос хангоми пурсиши шохид ва чабрдидаи синнаш аз шонздах боло бо салохдиди прокурор, муфаттиш ва ё бо дархости химоятгар иштирок мекунад. Дар холатхои зарури прокурор барои гирифтани нишондоди иловагии шахси аризадиханда, талаб карда гирифтани хуччатхо, азназаргузаронии чои ходиса ин мухлатро то дах шабонаруз дароз карда метавонад. Гирифтани намунахо бо иштироки шахсони холис ва дар мавридхои зарури бо иштироки мутахассисон гузаронида мешавад. Колаб ва нусхаи изхо бардошта мешаванд ва дар сурати имконпазири худи из якчоя бо асбобу анчом ё як кисми он бо истифода аз воситаю усулхои техникии ичозатдодаи конун гирифта мешавад.

Next

КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ЧИНОЯТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

тафсири кодекси чинояти

Ҳангоми қатъ намудани қарордод бо роҳбари ташкилот ва кормандоне, ки вазифаи умумии идоракуниро дар ташкилот анҷом медиҳанд, молики нав вобаста ба иваз шудани молик вазифадор аст ба ҳар кадоми онҳо на камтар аз музди меҳнати думоҳа ҷубропулӣ диҳад. Таъмини шароити мўътадил барои иҷрои меъёри меҳнат Корфармо ўҳдадор аст, ки барои кормандон ҷиҳати иҷрои меъёрҳои меҳнатӣ шароити мўътадил фароҳам намояд. Дар айни замон масъалаи огоз кардани парвандаи чинояти аз тарафи макомоти таъкиби чинояти бояд дар давоми 12 соат аз лахзаи дастгир кардан хал карда шавад. Масъулияти корфармо барои ғайриқонунӣ ба кори дигар гузарондан ва ғайриқонунӣ қатъ намудани шартномаи қарордоди меҳнатӣ Ҳангоми аз ҷониби суд ба кор барқарор намудани корманд ба зиммаи корфармо оиди ҷуброни зарари ба корманд расонидашуда вазифа гузошта мешавад. Камоловаро, бо моддаи 135 кисми 2 айбдор карданашон мутаваччех мешавем.

Next

K

тафсири кодекси чинояти

Тартиби баррасии мавод дар бораи махдуд кардани хукукхои конститутсионии шахрваидон хангоми гузаронидаии чорабинжхои оперативй — чустучуи Тартиби баррасии мавод дар бораи махдуд кардани хукукхои конститутсионии шахрваидон хангоми гузаронидани чорабинихои оперативй — чустучуй мутобики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи фаъолияти оперативй — чустучуй» муайян карда мешавад. Шахсоне, ки дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ҳуқуқи худро поймолшуда меҳисобанд, метавонанд бо аризаи дахлдор ба суд муроҷиат намоянд. Дар давраи аз кор дур кардан музд дода намешавад. Ҳифзи ҳуқуқии меҳнатии кормандон Ҳифзи ҳуқуқи меҳнатии кормандон аз тарафи мақомоти назорат ба риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оид ба меҳнат, мақомоти баррасикунандаи баҳсҳои меҳнатӣ ва суд ба амал бароварда мешавад. Ҷавобгарии моддии корманд барои зиёни ба корфармо расонидашуда Корманд вазифадор аст, ки зиёни воқеии ба корфармо расонидаашро ҷуброн намояд, ба шарте ки дар Кодекси мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин дар санади меъёрии дохилӣ локалӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.


Next

КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ЧИНОЯТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

тафсири кодекси чинояти

Ба қисмҳо ҷудо кардани рухсатӣ. Дар сурати на бо гуноҳи корманд пеш аз мўҳлат фарсуда шудани воситаҳои ҳифозати фардӣ корфармо вазифадор аст, ки онҳоро иваз намояд. Аз тарафи суд кам кардани андозаи зиёне, ки бояд аз корманд ситонида шавад Суд метавонад бо назардошти андоза ва намуди гуноҳ, ҳолатҳои мушаххас ва аҳволи моддии корманд андозаи товони зиёнеро, ки бояд аз корманд ситонида шавад, кам кунад. Дар ин маврид мухлати дар суд будани парвандаи чинояти ба инобат гирифта намешавад. Зеро, дар шароити аз хад зиёд шудани конунхо ва дигар санадхои меъёрии хукукии зерконуни барои танзими муносибатхои чамъияти дар баъзе сохахо кодификатсия хеле мухим мебошад.

Next

Хусейнов С.Х. Чиноятхо ба мукобили хаёт [DOC]

тафсири кодекси чинояти

Рад кардани эътирофи даъвогари граждани Агар барои пешниходи даъвои граждани ба шахси вокеи ё шахси хукуки, ки даъво арз кардааст, асосхои пешбининамудаи моддаи 127 Кодекси мазкур мавчуд набошанд, ба эътирофи у ба сифати даъвогари граждани чавоби рад дода, дар ин бора карор ё таъиноти асоснок бароварда, ба у хукуки шикоят кардан фахмонда мешавад. Ба ғайр аз ҳолатҳои дар банди 1 — 9 қисми дуюм, қисмҳои сеюм ва чоруми ҳамин модда нишондодашуда рухсатӣ мутаносибан ба рўзҳои дар давоми сол кор карда шуда, аммо на камтар аз 14 рўзи тақвимӣ дода мешавад. Хамзамон дар парванда нусхаи хуччате нигох дошта мешавад, ки сахех будани он вобаста ба чойи нигахдошти парвандаи чинояти аз чониби муфаттиш, прокурор ё суд, судя тасдик карда шудааст. Ҳуқуқи афзалиятнок барои дар кор мондан дар сурати бекор шудани шартномаи қарордоди меҳнатӣ бино бар тағйир ёфтани шумораи штати кормандон ё шароити меҳнат Дар сурати бекор шудан шартномаи қарордоди меҳнатӣ бинобар тағйир ёфтани технология, ташкили истеҳсолот ва меҳнат, ки кам шудани ҳаҷми корҳо, ки боиси тағйири шумораи штати кормандон ё тағйири хусусияти корҳо гардидааст, ҳуқуқи имтиёзнок барои дар кор мондан ба кормандоне дода мешавад, ки дорои дараҷаи баландтари ихтисос ва ҳосилнокии меҳнат мебошанд. Мухлати минбаъдаи тафтиши пешакии парвандахои чинояти аз тарафи Прокурори генералии Чумхурии Точикистон дароз карда мешавад.

Next

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

тафсири кодекси чинояти

Маротибаи аввал як нишондод доданд. Ҳаҷми ҷуброни зарари маънавиро суд бо назардошти арзёбии амали корфармо муайян мекунад, вале он аз музди миёнаи ҳармоҳаи корманд камтар буда наметавонад. Дар шартномаи қарордоди коллективӣ метавонад дигар ҳолатҳое, пешбинӣ карда шавад, ки дар сурати мавҷуд будани онҳо барои дар кор монондани кормандон афзалият дода мешавад. Шартномаи шогирдӣ бо мақсади омўхтани ихтисоси ибтидоӣ доир ба соҳаи ташкилот баста мешавад. Давраи муваққатан гум кардани қобилияти корӣ ва дигар давраҳое, ки корманд бо сабабҳои узрнок дар кор ҳозир набуд, ба ҳисоби мўҳлати санҷиш дохил намегардад. Хангоми таквияти айбдоркунии давлати прокурор мавкеи худро оид ба масъалахои татбики конуни чинояти ва таъин намудани чазо нисбат ба судшаванда, тибки талаботи конун ва эътимоди ботинии хеш, ки бо натичахои тахкики хамаи холатхои парванда асоснок шудааст, изхор менамояд.

Next

Кодекси чинояти чумхурии точикистон PDF

тафсири кодекси чинояти

Маънои Веда дониши муқаддас буда, маҷмўи гимнҳо, дуоҳо, анъанаҳо, қурбоникуниро дарбар мегирифт. Чунки бо пешниходи нафаре, ки ба ранги шир ваколатдор асту гуфтаи у хукми конун дорад, хангоми гуфтани он ки шир сиёх гаштааст, бояд хатман ширро сиёх гуем. Дар ин сурат дароз кардани мухлати дар хабс нигох доштанро судяи хамон суд дар асоси дархости муфаттиш бо ризои прокурори Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, прокурори вилоят, наклиёти Точикистон, шахри Душанбе ва прокурорхои ба онхо баробаркардашуда, барои нохияхои тобеи чумхури бо ризои муовини Прокурори генералии Чумхурии Точикистон, Сарпрокурори харбии Чумхурии Точикистон пешниходкарда ба мухлати то 12 мох амали менамояд. Корфармо вазифадор аст бо талаби ҷабрдида нусхаи акти фалокатро на дертар аз се рўзи баъди хатми тафтиш ба ў диҳад. Барои гурўҳи алоҳидаи кормандон маҳдудиятҳои дар ду якчанд ҷой кор кардани кормандон, ҳамчунин дар масъалаи пардохти музди рухсатии меҳнатӣ ё пардохти ҷубронпулӣ барои рухсатии меҳнатии истифоданашударо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Next

Моддаи дар Кодекси чиноятии ЧТ

тафсири кодекси чинояти

Равон кардани парвандаи огозшуда Пас аз кабули карор дар хусуси огози парванда: — макомоти тахкик оид ба парвандахое, ки пешбурди тафтиши пешакиашон хатмист, баъди ичрои амалхои тафтишии таъхирнопазир аз чониби тахкикбаранда парвандаро барои пешбурди тафтиши пешаки фиристода, аз руи парвандахо оид ба чиноятхои пешбиникардаи кисми 1 моддаи 154 Кодекси мазкур бошад, тахкик мегузаронад; — муфаттиш баъди кабули парвандаи чинояти ба пешбурди тафтиши пешаки шуруъ мекунад; — прокурор парвандаи чиноятиро барои пешбурди тафтиши пешаки ба муфаттиш ё тахкикбаранда равон мекунад ё худаш ба пешбурди тафтиши пешаки шуруъ мекунад. Харочоти мурофиавиро хам аз махкумшудае, ки аз чазо озод карда шудааст, хам аз махкумшудае, ки дар хакки у чазо таъин нагардидааст, ситонидан мумкин аст. Оё дар ягон чои ин пурсиш тухмати руирост дида мешавад? Алиев 8 хазор доллари амрикои додааст, шунидед. Таъмири бадсифати роххо воситахои наклиёт ва ба истифода баровардани онхо бо норасоихои техники 1 Таъмири бадсифати воситахои наклиёт, роххо, воситахои огохони ё алока ё дигар тачхизоти наклиётхамчунин барои истифодабари ичозат додани наклиёти аз чихати техники носоз аз чониби шахси масъули холати техникии воситахои наклиёт, агар ин кирдор аз беэхтиёти ба саломатии чабрдида зарари вазнин ё миёна, ё зарар ба микдори калон расонида бошад, бо корхои ислохи ба мухлати то ду сол ё махрум сохтан аз озоди ба хамин мухлат бо махрум кардан аз хукуки ишголи мансабхои муайян ё машгул шудан бо фаъолияти муайян ба мухлати то ду сол чазо дода мешавад. Шартномаҳои байналмилалӣ Агар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, нисбат ба санади қонунгузорӣ ва дигар санади меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат қоидаҳои бештар имтиёзнокро барои кормандон муқаррар карда бошанд, дар ин ҳолат қоидаҳои санади ҳуқуқии байналмилалӣ татбиқ мегарданд. Идоракунии давлатӣ дар соҳаи меҳнат Мақоми давлатӣ оид ба меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти минтақавии он идоракунии давлатии соҳаи меҳнатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда барои таҳия, татбиқ ва ҳамҳангсозии сиёсат дар соҳаи мазкур, ки шароити меҳнат ва шуғл, муносибатҳои меҳнатӣ, тайёр кардани кадрҳои коргарӣ, муҳоҷирати меҳнатии онҳоро дар бар мегирад, масъулият доранд.

Next