logo

Сачыненне якупала раскиданае гняздо. Купала Янка

Сачыненне якупала раскиданае гняздо Rating: 9,3/10 1001 reviews

Написаць сачыненне на адну из тэм, Я.Купала Я буду малицца и сэрцам,и прауды шукаць не тапаром,а 3. Гэты твор Я. Купалы я параиу бы прачытаць кожнаму.

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Зоська выпусціўшы вянок з рук. У цэнтры п'есы — сям'я Зяблікаў, прозвішча якой асацыіруецца з галечай і абяздоленасцю. Пасля дэмабілізацыі працаваў метадыстам і інспектарам бел. Зварот да драматургіі дапамог Купалу канкрэтызаваць лірычныя пачуцці і перажыванні, выразней выказаць занепакоенасць лёсам роднай Беларусі, перадаверыць свае думкі героям. Удзельнікамі канфлікту, народжанага тагачаснымі сацыяльна-палітыянымі абставінамі, носьбітамі супрацьлеглых уяўленняў аб тым, што такое дабро, ісціна, справядлівасць, выступае панскі ляснік Аўтух Жабон і яго сын Антон. Лявона, як самагубцу, не дазволілі хаваць на могілках.

Next

Янка Купала. Раскіданае гняздо

сачыненне якупала раскиданае гняздо

«Раскіданае гняздо» — п'еса драма ў 5 актах , завершаная года ў. Вы замечали когда—нибудь, что утопии удручающе похожи и скучны? Затым кнігі паэзіі «Тры цішыні» 1965 , «Чалавечы знак» 1969 , «З'яўленне» 1975 і «Ветрана» 1979 , «Святло зямное» 1980. Па дарозе на працу Дабрыяна ўміручыя апанавалі. Вера ў духоўныя магчымасці чалавека складае істотны момант пісьменніцкай гуманістычнай канцэпцыі. Дабрыян паведамляе, што адкрыў закон неўміручасці, зразумеўшы механізм старэння арганізма.

Next

Драма «Раскіданае гняздо»

сачыненне якупала раскиданае гняздо

У цябе ўсё проста з моста, а клёку ў галаве і за грош не маеш. А як сталі зубкі выразацца — кусаўся; як угрызе, то аж кроў выскачыць з грудзей. Марыля гаворыць пра змены ў панскім двары з прыездам маладога Паніча, што ён адмовіўся здаваць зямлю ў арэнду. Сымон падымае крыж і стойма дзержыць яго пры сабе. Грымнула навальніца — і вада змыла дзеда разам з умацаваннямі: спыніць развіццё нельга ніякімі сіламі.

Next

Сочинение: Билеты по белорусской литературе

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасеваў, ад усяго дабра» — Лявон не звяртае ўвагі. Лiрычны герой верша звяртаецца да бабулi з просьбай памалiцца за яго: Малiся ж, бабулька да Бога, Каб я панам нiколi не быу: Не жадау бы нiколi чужога, Свае дзела як трэба рабiу. Одновременно работал в редакции журнала «Полымя». Аўтар трох паэтычных зборнікаў: «Агмень» 1988 , «Пан Лес» 1989 , «Сыс» 2002. Святы Петра,— тут пака-заў ён на гэнага, што нас вёў,— будзе над вамі апеку мець на векі вечныя. Зносак з захапленнем гаворыць нават пра «выхаванасць» паноў палякаў, якія знялі з яго фрэнч і боты. Зоська садзіцца і далей ye вянок, убок.


Next

Янка Купала, Раскіданае гняздо

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Сваю дарогу Зоська выснавала ў сваіх мроях-снах, праз паўмістычныя азарэнні поруч з думкамі пра Бога, разам з ідэаламі дабра, міласэрнасці, шкадавання, любові. Можа ж, і вам калі дзетак Бог пашле. С того же времени и до 2001 г. Час патрабуе ад драматургау адлюстравання суровай прауды жыцця, стварэння праудзiвых характарау нашых сучаснiкау. Публіцыстычныя выступленні Купалы заклікалі да паляпшэння сацыяльнага становішча шырокіх народных мас Беларусі, закраналі праблемы нацыянальнай самасвядомасці. Аднак у фінале твору, калі надышоў час узнімацца на помсту, на Зоську находзіць як бы прасвятленне, і яна йдзе адзінай дарогай з Сымонам.

Next

Мир Знаний / World of Knowledge

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Бяда толькі, што няможна іграць на хаўтурах, а то такога «Лазара» завёў бы, што хоць упрысядкі ідзі! Гэта сапраудныя народныя характары, носьбiты працоунай народнай маралi. Коласа 1976, посмертно, за сборник статей «Жыццёвыя клопаты» , Литературной премии им. Не на радасць і не на пацеху яна ў мяне гадавалася. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Зразумела, ён мог бы пайсці да паніча, пакланіцца яму, але быць парабкам Лявон не хацеў ды і занадта стаміўся ўжо абіваць парогі судовых устаноў.

Next

Янка Купала, Раскіданае гняздо

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Старац, які ў нас быў тады — помніш? Працавау маляром, пажарникам, кантралерам, карэктарам газеты «Гоман» рэд. Толькі ж бяда — крылле не дадзена табе, саколе ты мой зоркавокі». Тут, паміж жывымі, не было яму месца — не стала яму прыстанішча і паміж нябожчыкамі. Ёсць нешта ад міфа, язычаскага гімна ў гонар цара неба ў вершах «Усход сонца» і «Заход сонца»: На ўсходзе неба грае Пераліўным блескам, Сыпле золата над гаем I над пералескам, Чуць-чуць дрогне, пральецца Чырвань на ўсходзе — Гэта неба ўсміхнецца Людзям і прыродзе. Садзіцца і возіцца са скрыпкай. Такія ж светлыя матывы ў вершах А. Купала заклікаў народ да барацьбы за сац.

Next

Драма «Раскіданае гняздо»

сачыненне якупала раскиданае гняздо

Бацька не пускае, вырывае сякеру з рук. Аутар развенчвае эгаiзм, людскую адасобленасць, сквапнасць - усе тое, што нявечыць душы, калечыць жыцце людзей. У творах паслякастрычніцкай пары знайшлі адлюстраванне гістарычнае мінулае, быт, нравы, псіхалогія зб. Наташа і кладзе на стол нежывога пацука. У сучаснай драматургii асаблiвае месца займае камедыя. Тым не менш пры хрышчэнні ў Радашковіцкім касцёле Іван для блізкіх - Ясь Луцэвіч быў запісаны дваранінам, але пазней паводле афіцыйных дакументаў належаў да мяшчан.

Next